Záruka na zboží

Záruka na zboží

Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) u spotřebního zboží 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba neprodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, popř. na vady vzniklé užíváním zboží v rozporu či obecně známými pravidly pro užívání dané věci.

Záruka se nevztahuje na:

Neodborným nebo nesprávným použitím (v rozporu s návodem k obsluze).
Hrubým zacházením.
Nevhodným skladováním.
Provozováním v agresivním prostředí.
Použitím jiného, než výrobcem schváleného příslušenství.
Připojením na elektrický rozvod nesprávných parametrů (napětí, kmitočet).
Vniknutím cizích látek do přístroje.
Přírodními živly.
Vadnou funkcí sítě mobilních telefonů.
Mechanické poškození způsobené uživatelem (tlakem, pádem, zkrutem).
Nefunkčností výrobku nesprávným postupem při jeho instalaci.
Vada vzniklá obvyklým užíváním.
Pokud neoprávněná osoba pozměnila údaje v záručním listu.
Při nedodržení správného způsobu používání.
Neodborným zásahem.
Neodbornou opravou.
Přímo úměrnou ztrátou kapacity baterie po delším užívání, než 1/2 roku

UPOZORNĚNÍ: Pokud zasíláte zboží na reklamci poštou, pak je opravdu nutné, abyste dodrželi všechny potřebné pokyny viz. níže (reklamace musí obsahovat).

Reklamace musí obsahovat:

-  název reklamovaného zboží
-  podrobný popis závady
-  kompletní výrobek reklamace
-  daňový doklad nebo záruční list (u příslušenství je záručním listem doklad o koupi – stačí kopie)
-  adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email na Vás)

Pokud zasíláte zboží poštou, prosím zašlete v doporučeném dopise (popř. balíkem) na adresu uvedenou níže. Podací lístek z pošty od této zásilky si prosím uschovejte jako doklad o zaslání zboží k reklamaci. Nezapomeňte si zboží pojistit.

Reklamaci zasílejte na: MobilDuo, J.Kotase 1171/33, Ostrava Hrabůvka 70030. Nebo můžete reklamaci uplatnit u nás na prodejně.

Reklamace se řídí Reklamačním řádem

V případě dotazů nás kontaktujte na emailu reklamace@mobilduo.cz nebo telefonicky na 775 900244